Beth yw’r Rhaglen Datblygu Rhieni?

Mae plant yn rhoi llawer o foddhad a hwyl i ni ond mae gofalu amdanynt yn gallu bod yn heriol a’n rhoi dan bwysau. Dewch i gwrdd â phobl newydd a rhannwch eich profiadau o fod yn rhiant!
Dewch i gael awgrymiadau a dysgu strategaethau i reoli ymddygiad eich plentyn, a thrin teimladau a pherthnasau. Mae crèche am ddim gan Dîm Chwarae Dechrau’n Deg i rieni sy’n dilyn y rhaglen. Mae’r tîm wedi hyfforddi i gyflawni’r rhaglen hon, a bydd yn cynnig amgylchedd hwyl, gofalgar a difyr i’ch plentyn.

Mae’r rhaglen yn cynnwys sesiynau dwyawr unwaith yr wythnos dros gyfnod o 10 wythnos. Y nod yw gwneud i chi wneud y gorau o fywyd teuluol, gan helpu i gadw’r ddysgl yn wastad a rhoi i’r naill ochr rhywfaint o’r anawsterau, gwaith caled a rhwystredigaeth sy’n deillio o fyw fel teulu.

Sut i gael y gorau o fywyd teuluol

Mae’r rhaglen yn rhoi syniadau i chi ar sut i adeiladu ar yr hyn sydd eisoes yn cael ei wneud a sut i wneud y gorau o berthnasau – gyda phlant ac oedolion eraill. Mae’r rhaglen yn annog rhieni i ofalu am eu hunain a chael hwyl fel teulu. Mae’n ganllaw ar gael bywyd teuluol cymharol ddidrafferth, a gall hefyd helpu i’w wneud yn haws pan fydd pwysau’r byd arnoch!

Bob wythnos, cewch eich annog i roi cynnig ar syniadau newydd a gweld i’ch hun faint o wahaniaeth y gall newidiadau bach eu gwneud.

Dyfyniadau gan rieni

  • ‘Rwy’n deffro’n hapus ac yn ceisio bod yn bositif’
  • ‘Rydyn ni’n deulu llawer agosach, a dwi a fy mhartner yn siarad llawer mwy’
  • ‘Rydyn i’n hapusach ac yn chwarae llawer mwy, gan greu atgofion da’
  • ‘Mae’r teulu wedi ymlacio mwy – llai o weiddi a mwy o siarad!’
  • ‘Gwnes i fwynhau dysgu sut i ymlacio – mae’n ddefnyddiol pan fydda i dan bwysau!’
Parent Nurturing

© Dechrau'n Deg Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd