Gwasanaeth Maeth a Deieteg

Mae Tîm Deieteg Dechrau’n Deg yn

 • Helpu teuluoedd a phlant yn ardaloedd Dechrau’n Deg i fwyta deiet iach, fforddiadwy, maethlon i wella eu hiechyd a’u lles.
 • Sicrhau bod teuluoedd yn cael gwybodaeth gyson a chywir am faeth, a chymorth ymarferol.

Pam fod maeth da yn bwysig i blant ifanc?

Mae plant sy’n bwyta’n rheolaidd, ac yn bwyta amrywiaeth eang o fwyd, yn fwy tebygol o fod yn iach gydol eu bywyd. Mae’r Blynyddoedd Cynnar yn adeg o dwf a datblygiad cyflym pan fo hi’n bwysig iawn bwyta deiet cytbwys. Mae plant sy’n gwneud hyn yn fwy tebygol i fod yn bwysau iach, bod ag iechyd y geg da, ac yn llai tebygol o ddatblygu diffyg haearn, anemia neu rwym. Mae plant sy’n cael digon o faeth yn llai datblygu o gael heintiau, ac os ydynt yn eu dal, byddant yn gwella’n gyflymach.
Mae bwyta deiet iach ac amrywiol fel teulu yn helpu i sefydlu arferion bwyta da am oes

Pa Wasanaethau all y tîm Maeth a Deieteg eu cynnig?

 • Partïon diddyfnu
 • Sesiynau coginio ymarferol
 • Sesiynau blasu bwyd
 • Cyrsiau bwyta’n iach a choginio achrededig
 • Cyngor ac adnoddau bwyta’n iach
 • Gwybodaeth am dalebau Dechrau Da a fitaminau
 • Gwybodaeth am brojectau bwyd cymunedol sy’n gwerthu ffrwythau a llysiau fforddiadwy
 • Canllawiau ar gwpanau a biceri yfed addas
 • Helpu lleoliadau gofal plant i gyflawni’r Wobr Byrbrydau Iach Safon Aur
 • Hyfforddi Gweithwyr Proffesiynol y Blynyddoedd Cynnar

 

Gwobr Byrbrydau Iach Safon Aur Caerdydd

Beth ydyw?

Mae’r Wobr Byrbrydau Iach Safon Aur yn gynllun y mae pob lleoliad gofal plant Dechrau’n Deg yn rhan ohono. Mae’n eu helpu i gynnig byrbrydau a diodydd iach. Caiff y wobr ei rhoi i leoliadau sy’n bodloni meini prawf llym o ran:

 • Byrbrydau a diodydd iach
 • Yr amgylchedd y mae plant yn bwyta ynddo
 • Hylendid bwyd da
 • Hyrwyddo bwyta’n iach drwy weithgareddau bob dydd

Beth yw byrbrydau iach?

Mae gan fyrbrydau iach lai o fraster, siwgr ac ychwanegion ynddynt. Maen nhw hefyd yn cynnwys mwy o fitaminau a ffibr. Gall eich lleoliad gofal plant Dechrau’n Deg roi gwybodaeth i chi am eu byrbrydau a’u diodydd.

Pam fod byrbrydau iach yn bwysig?

Mae pobl ar hyd a lled y wlad yn pryderu am faint o fyrbrydau gwael y mae ein plant bach yn ei fwyta.  Mae rhoi byrbryd iach iddynt yn ffordd o sicrhau eu bod yn iach, a gall helpu i’w diogelu rhag problemau iechyd yn y dyfodol.

Ble galla i gael rhagor o wybodaeth?

Gall eich lleoliad gofal plant Dechrau’n Deg roi rhagor o wybodaeth i chi am y cynllun. Byddan nhw hefyd yn rhoi copi o daflen Y Wobr Byrbrydau Iach Safon Aur i chi.

Rhoi Cynnig ar Goginio!

Mae Rhoi Cynnig ar Goginio yn gwrs ar gyfer rhieni a gofalwyr sy’n para 8 wythnos. Cynhelir y sesiynau anffurfiol am ddwy awr unwaith yr wythnos.

Mae’r holl sesiynau’n cynnwys gweithgareddau coginio ymarferol a rhai gweithgareddau sy’n ymwneud â bwyta’n iach a diogelwch bwyd.

Beth fyddaf yn ei goginio?

Mae’r cwrs yn cynnwys coginio prydau bwyd blasus i’r teulu megis:

 • Cawl gyda rholiau bara cartref
 • Crymbl ffrwythau ceirchiog
 • Salad â dresin syml
 • Tsili cig eidion
 • Pasta pob neu lasagne
 • Cacennau pysgod hawdd
 • Tatws triongl
 • Myffins neu sgons ffrwythau
 • Byrgyrs cartref
 • Cyri llysiau neu gyw iâr
 • Stiw blasus â llysiau wedi’u stemio

Beth all y cwrs ei gynnig i mi?

 • Prydau bwyd blasus y gellir eu paratoi’n gyflym ac yn hawdd y gall eich teulu cyfan eu mwynhau.
 • Gwella eich sgiliau coginio.
 • O leiaf 12 o ryseitiau newydd.
 • Offer cegin am ddim e.e. bwrdd torri, dysgl pasta pob, bowlen gymysgu, cloriannau, jwg mesur a gratiwr (os fyddwch yn cwblhau’r cwrs).
 • Y cyfle i ennill gwobr Agored Cymru.
 • Gallwch fynd â rhywfaint o’r bwyd y byddwch yn ei baratoi adref gyda chi am ddim.
 • Cyfle i gwrdd â rhieni eraill sy’n byw yn eich ardal.

A oes crèche ar gael?

Yes, all Get Cooking courses have a crèche run by skilled staff.

Sut alla i gadw lle ar y cwrs?

Cynhelir y cyrsiau’n rheolaidd drwy gydol y flwyddyn yn ardaloedd Dechrau’n Deg. Os hoffech gadw lle ar y cwrs, gofynnwch i’ch Ymwelydd Iechyd neu aelod o staff Dechrau’n Deg gwblhau ffurflen atgyfeirio ar eich rhan NEU mae croeso i chi gysylltu â Thîm Bwyd Dechrau’n Deg drwy ffonio 02920 351377 neu drwy e-bostio Lisa.brown@caerdydd.gov.uk.

Nutrition and Dietetics Service

Sylwadau rhieni

``Diolch i chi am y cyfle gwych hwn i fod yn rhan o'r cwrs coginio. Dwi wedi cael amser gwych yn dysgu am brydau bwyd newydd ac yn cwrdd â phobl hyfryd. Diolch i'r cwrs hwn, dwi wedi dechrau coginio'n amlach a dysgu am ffyrdd iachach o goginio ar ôl gweld pa mor hawdd yw hi!``-
``Mae'r cwrs wedi fy helpu i sylweddoli pa mor hawdd yw hi i goginio bwyd iach y mae fy merch fach yn dwli arno!``-
``Roedd yn syndod i mi pa mor gyflym a hawdd yw hi i wneud rhai o'r ryseitiau!``-
``Roedd yn syndod i mi pa mor gyflym a hawdd yw hi i wneud rhai o'r ryseitiau!``-

© Dechrau'n Deg Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd