Gwasanaeth Rhieni a Mwy

Beth yw Parents Plus?

Gwasanaeth rhianta a arweinir gan seicoleg i blant dan 4 oed a’u teuluoedd yw hwn.
Gwneir asesiad cychwynnol o gynnydd ac ymddygiad y plentyn a sefyllfa’r teulu. Deallir ymddygiad y plentyn oddi fewn i’r teulu, gan gytuno ar amcanion â’r rhieni. Mae ymyriadau fel arfer yn para tua 10-15 wythnos.

Beth sy’n digwydd mewn ymyriad?

Bydd Swyddog Cyswllt Cartref y Blynyddoedd Cynnar yn ymweld â’r cartref unwaith yr wythnos. Mae’n helpu’r rhieni i gyflawni’r amcanion y cytunwyd arnynt, fel annog y plentyn i chwarae’n gyfeillgar, gan sefydlu arferion mynd i’r gwely gwell neu gynllunio sut i ymdopi â’r plentyn yn cael strop.
Mae’r broses yn defnyddio rhaglenni a strategaethau rhianta llwyddiannus. Cynigir syniadau newydd i annog dysgu drwy chwarae, hyrwyddo rhyngweithio cymdeithasol da a chynnig strategaethau rheoli ymddygiad cadarnhaol. Fel arfer, cyfeiriwyd y plant oherwydd pryderon am eu hymddygiad. Fodd bynnag, dealltwriaeth rhieni a’u gweithredoedd sy’n arwain at newid go iawn. Caiff rhieni helpu i bersonoleiddio’r technegau i’w sefyllfa deuluol eu hunain.
Rydym yn annog rhyngweithio cadarnhaol ac yn hyrwyddo perthnasau diogel rhwng plant a’u rhieni. Rydym yn helpu rhieni i ddeall anghenion eu plant, a’u deall yn well. Rhoddir gwybodaeth am ddatblygiad am ymddygiad plant fel y gall rhieni adnabod beth sy’n “normal” yn yr oedran hwn.
Mae ymyrraeth gynnar yn ddefnyddiol i wella cynnydd a lles plant. Drwy wneud hyn yn gynnar gallwn atal problemau bach rhag troi’n rhai mawr, a gallwn osgoi gorfod rhoi cymorth yn nes ymlaen. I rieni, mae hwn yn ddiddorol, yn barchus ac yn ddefnyddiol.

Deg peth y byddai ein plantos bach yn dweud wrthym pe gallen nhw!

  1. Rho ddigon o gwtshys, swsys a chanmoliaeth i mi i fi wybod dy fod yn fy ngharu
  2. Paid â cholli dy dymer a gweiddi arnaf neu fy mrifo
  3. Dangosa i fi sut i wneud pethau. Bydda’n esiampl i mi. Yna galla i dy efelychu di.
  4. Gosoda reolau a ffiniau teg. Dwi’n teimlo’n fwy diogel pan fydda i’n eu gwybod.
  5. Gwranda arna i fel y galla i roi gwybod i ti os ydw i’n drist neu ofn.
  6. Siarada â fi fel y galla i ddeall geiriau. Galla i eu defnyddio nhw nes ‘mlaen.
  7. Paid â rhoi mewn i fi bob tro. Fydd e ddim yn fy mhlesio. Fydda i ddim yn ddiolchgar. Gofyn am fwy wna i.
  8. Cer â fi allan i chwarae ym mhob tywydd. Anoga fi i chwarae â phlant eraill a gwneud ffrindiau.
  9. Dyweda wrtha i pan ti’n falch ohona i, fel y galla i ei wneud eto.
  10. Hoffwn i ni wneud lot o bethau hwyl a diddorol â’n gilydd. Mae dy amser di yn well na thegan newydd. Pan fydd i’n hŷn, bydd gen i lawer o atgofion melys.

© Dechrau'n Deg Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd