Anghenion Ychwanegol yn Dechrau’n Deg

Tîm Cynhwysiant Dechrau’n Deg

Mae ein tîm yn cynnwys Athro Arbenigol a Gweithiwr Cymorth y Blynyddoedd Cynnar. Ein rôl ni yw hi:

 • Cefnogi teuluoedd a phlant sydd ag angen ychwanegol mewn ardaloedd Dechrau’n Deg i gael mynediad i’w lleoliad Dechrau’n Deg lleol.
 • Sicrhau bod teuluoedd â phlant ag anghenion ychwanegol yn cael eu trosglwyddo’n ddidrafferth o’u cartrefi i leoliadau blynyddoedd cynnar ac yna o leoliad blynyddoedd cynnar i’r feithrinfa.
 • Rhoi hyfforddiant, cymorth a chyngor i leoliadau Dechrau’n Deg fel y gallant fod yn gwbl gynhwysol ac yn gallu diwallu anghenion pob plentyn dan eu gofal.
 • Hwyluso’r gwaith o ddatblygu cynlluniau datblygu unigol (CDUau) ar gyfer y plant hynny y nodwyd bod ganddynt Angen Dysgu Ychwanegol (ADY) sy’n gofyn am Ddarpariaeth Ddysgu Ychwanegol (DDdY).

Dechrau mewn lleoliad Dechrau’n Deg ar gyfer plentyn sydd ag angen ychwanegol

Gall y Tîm Cynhwysiant gefnogi teuluoedd y mae eu plentyn yn bwriadu dechrau mewn lleoliad Dechrau’n Deg. Gellir casglu gwybodaeth berthnasol am y plentyn fel y ffyrdd gorau o’u cefnogi, sut maent yn cyfathrebu a’r hyn sy’n bwysig iddynt gan y teulu a gweithwyr proffesiynol eraill sy’n gysylltiedig i greu ‘Proffil Un Dudalen’ ar gyfer y plentyn. Yna gellir rhannu’r wybodaeth hon gyda staff y lleoliad cyn i’r plentyn ddechrau i’w helpu i ddeall y ffordd orau o gefnogi’r plentyn i sicrhau bod y plentyn yn cael y dechrau gorau posibl.

Creu amgylchedd cynhwysol hygyrch

Dylai pob plentyn allu cael ei gynnwys yn eu lleoliad Dechrau’n Deg lleol. Lle mae angen cymorth ychwanegol neu benodol ar blant i ddiwallu eu hanghenion, cymerir gofal gan y lleoliad i nodi a gweithredu hyn yn gynhwysol ac yn sensitif o fewn eu darpariaeth bresennol. Mae hyn yn golygu y bydd pob plentyn, waeth beth fo’i rwystr i ddysgu neu chwarae, yn cael mynediad cyfartal a’r un cyfleoedd i lwyddo.

Mae’r Tîm Cynhwysiant yn darparu’r gwasanaethau canlynol i leoliadau Dechrau’n Deg:

 • Casglu gwybodaeth drwy ddull sy’n canolbwyntio ar y plentyn i sicrhau bod anghenion y plentyn yn cael eu cynllunio ar gyfer sicrhau bod y lleoliad yn cael ei drosglwyddo’n ddidrafferth.
 • Canolbwyntio ar gam datblygu’r plentyn a’i gamau nesaf yn hytrach na’r disgwyliad ar gyfer plentyn o’r oedran hwnnw a chynnig cyngor i leoliadau ar sut i ddiwallu anghenion datblygiadol plentyn.
 • Cynnig arweiniad ac adnoddau i leoliadau i’w galluogi i wneud addasiadau rhesymol i’r amgylchedd a chyfleoedd chwarae i gynnwys pob plentyn.
 • Cynnig hyfforddiant a chyngor mewn arferion cynhwysol i alluogi lleoliadau i ddiwallu anghenion plant ag anghenion ychwanegol fel eu bod yn cael eu gwerthfawrogi fel unigolion a gallant ffynnu

Rheoli anghenion gofal iechyd plentyn

Efallai y bydd gan rai plant anghenion corfforol neu feddygol a allai ei gwneud yn ofynnol i staff mewn lleoliadau gael eu gofyn i gynnal gweithdrefnau gofal iechyd er mwyn diwallu anghenion gofal iechyd y plentyn. Bydd angen Cynllun Gofal Iechyd Unigol manwl ar unrhyw blentyn sydd angen gweithdrefn gofal iechyd.  Bydd yr uchod gael ei baratoi mewn partneriaeth â’r gweithiwr iechyd proffesiynol mwyaf priodol a’i lofnodi a’i gytuno gan y lleoliad, y timau iechyd a’r rhieni. Bydd Tîm Cynhwysiant Dechrau’n Deg yn cysylltu â’r gwasanaethau iechyd perthnasol i sicrhau bod unrhyw hyfforddiant, cymorth a chyngor yn cael eu darparu gan weithwyr iechyd proffesiynol perthnasol i ymarferwyr lleoliadau blynyddoedd cynnar a fydd yn ymwneud â chyflawni’r gweithdrefnau gofal iechyd hyn.

Darpariaeth Ychwanegol

Bydd y rhan fwyaf o blant ag angen ychwanegol sy’n mynychu lleoliad Dechrau’n Deg yn gallu diwallu eu hanghenion yn llawn o fewn darpariaeth gynhwysol y lleoliad. Fodd bynnag, efallai y bydd angen darpariaeth ychwanegol ar leiafrif bach iawn o blant ag anghenion difrifol a/neu sylweddol i’w galluogi i gael mynediad i’r lleoliad yn llwyddiannus.

Bydd y penderfyniad hwn yn cael ei wneud gan yr Awdurdod Lleol a gall fod angen adnoddau ychwanegol neu becynnau cymorth pwrpasol. Bydd unrhyw adnoddau ychwanegol yn cael eu darparu gan yr Awdurdod Lleol fel rhan o Ddarpariaeth Ddysgu Ychwanegol (DDdY) y plentyn a fydd yn rhan o Gynllun Datblygu Unigol (CDU) y plentyn

Bydd angen atgyfeiriad i’r Fforwm Blynyddoedd Cynnar gan weithiwr proffesiynol sy’n ymwneud â’r plentyn cyn y bydd yr Awdurdod Lleol yn gwneud penderfyniad ynghylch

Child playing in a sand pit as part of our additional needs support

Adnoddau

www.gwasanaethauaddysgcaerdydd.co.uk

Mae gwybodaeth am y broses Anghenion Dysgu Ychwanegol yng Nghaerdydd ar gyfer plant a dysgwyr ifanc ar gael yma. Mae’r wefan yn cynnwys gwybodaeth am Gynhwysiant yn y Blynyddoedd Cynnar, Fforwm y Blynyddoedd Cynnar a Gwasanaeth Cynhwysiant y Blynyddoedd Cynnar yn ogystal â dolenni defnyddiol i wasanaethau eraill.

Mae Caerdydd yn cynnig Grwpiau Rhieni wythnosol ar draws y ddinas i deuluoedd â phlentyn gydag angen ychwanegol, a hynny o’u genedigaeth i bump oed. . Maent yn rhad ac am ddim ac nid oes angen atgyfeiriad na diagnosis arnynt.

Mae’r grwpiau’n rhoi cyfle i gwrdd â rhieni a phlant eraill a allai feddu ar brofiadau tebyg. Mae hefyd yn gyfle i ofyn am gyngor neu ofyn cwestiynau i weithwyr proffesiynol o feysydd Iechyd, Addysg, Gofal Cymdeithasol a llawer mwy.

Dilynwch ni ar  Twitter neu ddod o hyd i ni ar Facebook am y wybodaeth ddiweddaraf a dolenni i weithgareddau y gallwch roi cynnig arnynt gartref.

Mae’r mynegai’n gofrestr o blant a phobl ifanc ag anableddau ac anghenion ychwanegol yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg. I gofrestru mae’n rhaid i chi gael anabledd sydd wedi’i ddiagnosio, bod yn y broses o gael diagnosis neu wedi cadarnhau anghenion ychwanegol parhaus a bod rhwng 0 a 18 oed.

Pan fyddwch wedi cofrestru, byddwch yn:

 • Derbyn y wybodaeth ddiweddaraf ynghylch gwasanaethau a gweithgareddau
 • Derbyn cylchlythyr chwarterol ‘y Mynegai’ a llythyrau penodol
 • Cael y cyfle i gyfrannu at erthyglau, newyddion a digwyddiadau i rannu gydag eraill ar y Mynegai
 • Helpu a dylanwadu ar y mathau o wasanaethau sy’n cael eu cynnig a’u datblygu.

www.makaton.org

Mae Makaton yn rhaglen iaith unigryw sy’n defnyddio symbolau, arwyddion a lleferydd i alluogi plant a phobl ifanc i gyfathrebu. Dangoswyd bod Makaton yn ddefnyddiol i bob math o bobl. Drwy ddefnyddio Makaton, gall plant ac oedolion gymryd rhan fwy gweithredol mewn bywyd, oherwydd cyfathrebu ac iaith yw’r allwedd i bopeth a wnawn ac a ddysgwn.

Mae’r wefan yn rhoi gwybodaeth ddefnyddiol am:

 • Sut mae Makaton yn gweithio
 • Sut i ddechrau defnyddio Makaton
 • Pwy sy’n defnyddio Makaton
 • Llyfrgell o arwyddion Makaton, symbolau, arddangosiadau fideo

www.downs-syndrome.org.uk

Gall y Gymdeithas gynnig gwybodaeth, cymorth a chyngor ar unrhyw gwestiwn neu bryder sydd gennych sy’n gysylltiedig â syndrom Down.  Mae ganddynt gynghorwyr arbenigol a all roi gwybodaeth a chefnogaeth i chi ar faterion fel iechyd, gofal cymdeithasol, budd-daliadau ac addysg i bobl â syndrom Down.  Gallwn eich helpu i gael gafael ar gymorth yn lleol ac efallai y gallwn eich cyfeirio at ffynonellau gwybodaeth eraill.

www.snapcymru.org

Mae SNAP Cymru yn cynnig gwybodaeth, cyngor a chymorth i rieni, plant a pobl ifanc sydd ag anghenion addysgol arbennig neu anableddau neu a allai fod ag anghenion o’r fath.

Maent yn darparu’r gwasanaethau diduedd, cyfrinachol canlynol am ddim, gan gynnwys:

 • Cyngor a Chymorth Llinell Gymorth
 • Gwaith Achos Arbenigol
 • Cyngor ar Wahaniaethu a Gwaith Achos
 • Eiriolaeth Arbenigol Annibynnol
 • Datrys Anghytundebau