Croeso i Dechrau’n Deg Caerdydd

Yn darpau help ychwangenol i gael plant i ddechrau gorau mewn bywyd.

Dilynwch ni ar Facebook a Twitter

A ydych yn gymwys?

Oes gennych chi blentyn rhwng 0 a 3 blwydd ac 11 mis oed ac yn byw yng Nghaerdydd?

Os felly cysylltwch â ni i weld os ydych yn gymwys ar gyfer Dechrau’n Deg.

Beth rydyn ni’n ei wneud yn Dechrau’n Deg Caerdydd

Y gwasanaethau a gynigiwn yn Dechrau’n Deg

Gwasanaeth Ymweliadau Iechyd Estynedig

Nod Gwasanaeth Iechyd Dechrau’n Deg yw eich cefnogi chi gyda rhianta a rhoi unrhyw gymorth a chyngor a fydd eu hangen arnoch chi o bosibl, o’r cyfnod cynenedigol trwodd i 3 blwydd a 11 mis.

Gellir darparu cymorth a chefnogaeth ar ystod o faterion a allai effeithio arnoch chi a’ch teulu. Mae’r rhain yn cynnwys gofalu am eich babi newydd, bwydo, diddyfnu, arferion cysgu, hyfforddi i ddefnyddio’r poti a materion ymddygiad. Hefyd gallwn ni eich cyfeirio neu eich atgyfeirio at asiantaethau eraill o fewn Dechrau’n Deg ac y tu allan iddo os bydd angen.

Mae tîm Iechyd Dechrau’n Deg Caerdydd yn cynnwys

 • Gwasanaeth Ymwelwyr Iechyd
 • Gwasanaeth Gweinyddesau Meithrin
 • Tîm Therapi Lleferydd ac Iaith
 • Gwasanaethau Dieteteg
 • Arbenigwyr Cymorth Bwydo ar y fron

Darganfod mwy.

Cyrchu Rhaglenni Rhianta

Yn Dechrau’n Deg Caerdydd rydym yn gwerthfawrogi rhieni, gofalwyr a theuluoedd ehangach fel addysgwyr cymaint a phwysicaf plant. Mae hyn wrth wraidd yr holl wasanaethau rydym yn eu darparu.

Gallwn weithio gyda chi yn unigol neu mewn sesiynau grŵp i ddarparu cymorth rhiant sy’n:

 • Gwella eich sgiliau rhianta cadarnhaol er mwyn rheoli ymddygiad yn fwy effeithiol a hyrwyddo sgiliau cymdeithasol, hunan-barch a hunanddisgyblaeth plant
 • Gwella perthnasoedd rhwng rhieni a phlant a rhwng rhiant a rhiant
 • Datblygu agweddau, dyheadau a gwydnwch cadarnhaol
 • Cryfhau dealltwriaeth o ddatblygiad plant a chefnogi eich gallu i fod yn ymatebol i anghenion eich plant i hyrwyddo eu datblygiad cymdeithasol, emosiynol a gwybyddol a’u lles
 • Cynyddu eich hyder yn eu rôl rhianta
 • Cynyddu eich hyder a’ch sgiliau wrth ddarparu amgylchedd dysgu cartref cadarnhaol a chefnogi eich plentyn gyda’i ddysgu

Darganfod mwy.

Gofal plant rhan-amser o safon uchel wedi’i Ariannu’n Llawn i blant rhwng 2 a 3 oed.

Mae darparu gofal plant o ansawdd uchel i blant o 2-3 oed yn rhan ganolog o’r gwasanaethau i’w darparu o dan fenter Dechrau’n Deg. Darperir gofal plant mewn amrywiaeth o leoliadau ledled Caerdydd ac mae’r Tîm Cynghori ar Ofal Plant yn gweithio’n agos gyda’r holl leoliadau i gefnogi, datblygu a monitro arfer o ansawdd.

Iaith, Lleferydd a Chyfathrebu

Mae cefnogi datblygiad iaith a chyfathrebu plant yn nod graidd i brosiect Dechrau’n Deg.

Mae digon o dystiolaeth o bwysigrwydd targedu ac adnabod plant sy’n cael anawsterau mor gynnar â phosibl. Felly hefyd ymchwil i ddatblygiad yr ymennydd sydd wedi dangos bod tair blynedd gyntaf bywyd plentyn yn hanfodol i ddatblygiad sgiliau iaith a chyfathrebu da.

Mewn ardaloedd Dechrau’n Deg, caiff plant sydd o bosibl yn cael anawsterau gyda lleferydd ac/neu iaith eu nodi cyn gynted ag y bo modd er mwyn i’r tîm allu ddarparu’r cymorth mwyaf priodol mor gynnar â phosibl.

Ein partneriaid

Ewch i wefannau ein partneriaid am ragor o wybodaeth am y gwasanaethau ar gyfer Teuluoedd Caerdydd.

© Dechrau'n Deg Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd