Hysbysiad Preifatrwydd Dechrau’n Deg Caerdydd

Mae Dechrau’n Deg Caerdydd yn wasanaeth a ddarperir gan Gyngor Caerdydd ar y cyd â’n sefydliadau partner. Bwriedir yr Hysbysiad Preifatrwydd hwn ar gyfer cwsmeriaid Dechrau’n Deg Caerdydd a’i nod yw rhoi gwybodaeth i chi am sut rydym yn prosesu gwybodaeth.

Prosesir yr holl ddata personol yn unol â’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) a Deddf Diogelu Data 2018.

Nod Dechrau’n Deg yw gwneud gwahaniaeth pendant i gyfleoedd bywyd plant drwy liniaru effaith tlodi, sy’n gysylltiedig â chanlyniadau bywyd gwael yn ystod plentyndod cynnar, gan gynnwys canlyniadau iechyd.  Mae’r Rhaglen yn cynnwys pedair hawl sy’n darparu:

 • Gofal plant rhan-amser o ansawdd dda am ddim i blant rhwng 2 a 3 oed.
 • Gwasanaeth dwys gan ymwelwyr iechyd;
 • Mynediad at gymorth rhianta; a
 • Chymorth i ddatblygu lleferydd, iaith a chyfathrebu.

Drwy ddull tîm amlddisgyblaethol, sy’n nodi holl anghenion y plentyn a’i deulu ac sy’n darparu ymyriadau darbodus a chymesur, nod Dechrau’n Deg yw sicrhau:

 • Bod plant yn iach ac yn ffynnu;
 • Bod teuluoedd yn alluog ac yn ymdopi; a
 • Bod plant Dechrau’n Deg yn cyrraedd eu potensial.

 

Pa ddata personol rydyn ni’n ei gasglu amdanoch chi a pham?

Rydyn ni’n casglu’r data personol canlynol:

 • Gwybodaeth adnabod fel eich enw llawn ac enw llawn eich plentyn
 • Manylion megis dyddiad geni eich plentyn neu’r dyddiad dyledus disgwyliedig,
 • Manylion cyswllt gan gynnwys cyfeiriad cartref, rhifau ffôn a chyfeiriadau e-bost.
 • Rhifau cyfeirio perthnasol fel rhif GIG

Mae data Categori Arbennig a gasglwn yn cynnwys;

 • Hil/tarddiad ethnig
 • Credoau crefyddol
 • Gwybodaeth gorfforol a/neu iechyd meddwl, megis gwybodaeth sy’n ymwneud â datblygiad gwybyddol ac emosiynol
 • Gwybodaeth ddemograffig, a all gynnwys gwybodaeth am aelodau o’r teulu a’r ardal y mae’n byw ynddi, lle bo angen gan wasanaeth perthnasol
 • Rhywedd
 • Gwybodaeth ariannol lle bo’n berthnasol
 • Unrhyw wybodaeth arall sy’n angenrheidiol ar gyfer darparu gwasanaethau Dechrau’n Deg

Cesglir yr wybodaeth hon er mwyn darparu cymorth perthnasol i deuluoedd cymwys sydd wedi cytuno i gymryd rhan yn y rhaglen.

Os ydych wedi rhoi data personol i ni am unigolion eraill, megis aelodau’r teulu neu bobl ddibynnol, sicrhewch fod yr unigolion hynny yn gwybod am yr wybodaeth yn yr hysbysiad hwn.

Sut y byddwn yn defnyddio eich data personol

Bydd eich data personol yn cael ei ddefnyddio i:

 • Gysylltu â chi ynghylch darparu gwasanaethau sy’n dod o dan Dechrau’n Deg. Mae hyn yn cynnwys trefniadau gofal plant a gwasanaethau cymorth fel cymorth rhianta a/neu gymorth gydag anghenion dysgu ychwanegol
 • Cynnal atgyfeiriadau i sefydliadau partner a fydd yn darparu’r gwasanaeth cymorth sydd ei angen
 • Cydymffurfio â’n rhwymedigaethau cyfreithiol a rheoliadol fel Awdurdod Lleol
 • At ddibenion ymchwil ystadegol, er mwyn gwella’r modd y darperir ein gwasanaethau yn y dyfodol (yn yr achos hwn bydd eich data’n ddienw)

 

Sefydliadau y byddwn yn rhannu eich data personol â nhw

Bydd eich data personol yn cael ei rannu â’n sefydliadau partner, sy’n rhan o’r Rhaglen Dechrau’n Deg. Bydd yr wybodaeth hon yn cael ei rhannu er mwyn darparu gwasanaethau cymorth ac mae’n cynnwys:

 • Bwrdd Iechyd Prifysgol (BIP) Caerdydd a’r Fro
 • Llywodraeth Cymru (ni rennir unrhyw ddata personol – dim ond ystadegau dienw)
 • Lleoliadau Gofal Plant Dan Gontract a Chofrestredig
 • Cymorth i Fenywod
 • RISE
 • Llamau
 • Ysgol eich plentyn

Ym mhob achos, byddwn ond yn rhannu data i’r raddfa yr ydym yn credu fod angen yr wybodaeth yn rhesymol at y dibenion hyn.

Pa mor hir rydym yn cadw eich data personol

Byddwn ond yn cadw eich data personol cyn hired ag sydd ei angen er mwyn cyflawni’r diben(ion) y cafodd ei gasglu ar ei gyfer ac am gyfnod yr ydym yn ei ystyried yn angenrheidiol i ymdrin ag unrhyw gwestiynau neu gwynion y byddwn yn eu derbyn, oni bai y dewiswn gadw eich data am gyfnod hwy i gydymffurfio â’n rhwymedigaethau cyfreithiol a rheoliadol.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn Atodlen Gadw’r Cyngor

 

Ein sail gyfreithiol ar gyfer defnyddio eich data personol

Yn gyffredinol, ar un o’r seiliau cyfreithiol isod y byddwn yn defnyddio eich data personol:

 • Er budd y cyhoedd: byddwn yn prosesu eich data personol i gwblhau tasg er budd y cyhoedd neu i arfer awdurdod swyddogol sydd gennym fel corff cyhoeddus
 • Er mwyn diogelu buddiannau hanfodol gwrthrych y data neu berson naturiol arall os bydd argyfwng neu lle mae pryderon diogelu yn codi

 

 

Eich hawliau

Hoffai Cyngor Caerdydd wneud yn siŵr eich bod yn gwbl ymwybodol o’ch holl hawliau diogelu data. Mae gan bob defnyddiwr hawl i’r canlynol:

Yr hawl i gael mynediad – Mae gennych hawl i ofyn am gopïau o’ch data personol.

Yr hawl i gywiro – Mae gennych hawl i ofyn i Gyngor Caerdydd gywiro unrhyw wybodaeth sy’n anghywir yn eich barn chi.  Mae gennych hefyd hawl i ofyn i Gyngor Caerdydd gwblhau’r wybodaeth sy’n anghyflawn yn eich barn chi.

Yr hawl i ddileu – Mae gennych hawl i ofyn i Gyngor Caerdydd ddileu eich data personol, dan rai amodau.

Yr hawl i gyfyngu prosesu – Mae gennych hawl i ofyn i Gyngor Caerdydd gyfyngu ar brosesu eich data personol, dan rai amodau.

Yr hawl i wrthwynebu prosesu – Mae gennych yr hawl i wrthwynebu i Gyngor Caerdydd brosesu eich data personol, dan rai amodau.

Yr hawl i gludo data – Mae gennych hawl i ofyn i Gyngor Caerdydd drosglwyddo’r data yr ydym wedi’i gasglu i sefydliad arall, neu’n uniongyrchol i chi, o dan rai amodau.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am eich hawliau ar wefan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth neu drwy ffonio eu llinell gymorth ar 0303 123 1113.

Hysbysiadau Preifatrwydd Eraill

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut mae Cyngor Caerdydd yn prosesu data personol, gweler ein  Polisi Preifatrwydd yma:

https://www.cardiff.gov.uk/CYM/Hafan/Ymwadiad/Pages/default.aspx

Bwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro https://cavuhb.nhs.wales/training-area/privacy-policy/

Llamau https://www.llamau.org.uk/Pages/FAQs/Category/privacy-policy

 

Diweddaru’r hysbysiad hwn

Gallwn ddiweddaru’r hysbysiad hwn o dro i dro.  Pan fyddwn yn gwneud hyn, byddwn yn rhoi gwybod i chi am unrhyw newidiadau a’r dyddiadau y daw’r newidiadau i rym.

 

Cysylltu â Diogelu Data

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am brosesu eich data personol, cysylltwch â’r Swyddog Diogelu Data.

Swyddog Diogelu Data
Tîm Llywodraethu Gwybodaeth
Neuadd y Sir
Glanfa’r Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW

diogeludata@caerdydd.gov.uk

 

© Dechrau'n Deg Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd