Rhaglen Iaith a Chwarae Dechrau’n Deg

Awgrymiadau a syniadau ymarferol i rieni ddatblygu iaith plant drwy amrywiaeth o raglenni gwaith hwyl a rhyngweithiol.

Mae ‘Mae eich Babi’n Anhygoel’ yn rhaglen 4 wythnos i fabanod o’u geni nes eu bod yn 6 mis.

Mae’n canolbwyntio ar ddod i adnabod eich babi, a phwysigrwydd siarad â’ch babi.

Iaith a Chwarae i Fabanod – Rhaglen 6 wythnos i fabanod 7-14 mis oed.

Mae hon yn adeiladu ar negeseuon a gweithgareddau o raglen ‘Mae eich Babi’n Anhygoel’. Mae hefyd yn cyflwyno amrywiaeth o fasgedi trysor; chwarae llanast/bwyd/dŵr.

Iaith a Chwarae – rhaglen 6 wythnos i blant rhwng 15 mis oed i 3 mlwydd 11 mis oed (croeso i’w brodyr a’u chwiorydd hefyd).

Amrywiaeth o weithgareddau chwarae i ddatblygu sgiliau iaith a rhyngweithio rhwng rhieni a phlant.

Rhif a Chwarae – rhaglen 5 wythnos i blant 3 oed.

Yn cynnig syniadau ac awgrymiadau ar gael hwyl gyda rhifau, pan fydd plant yn dysgu orau drwy chwarae a gwneud. Mae gwaith rhifau yn llawer mwy diddorol na chyfrif – mae rhifau’n rhan o’n bywyd pob dydd.

Mae’r rhaglenni Iaith a Chwarae wedi’u seilio ar y themâu canlynol i chi a’ch plentyn eu mwynhau:

Pwysigrwydd Siarad:

Cewch groeso cynnes bob wythnos a chyfle i chwarae gyda’ch plentyn yn ystod yr amryw weithgareddau a gynigir, gan ddysgu am bwysigrwydd siarad wrth chwarae bob dydd.

Trefn Bob Dydd:

Mae dilyn trefn gyfarwydd yn gallu bod yn ddifyr a byddwn yn dangos hynny i chi drwy gael llawer o hwyl gyda’n gilydd ar yr un pryd.

Gadael y tŷ:

Mae cael hwyl wrth fynd am dro yn helpu plant i ddysgu am y byd o’u cwmpas. Mae Caerdydd yn lle gwych i’w grwydro gyda’ch plentyn.

Rhannu Llyfrau a Straeon:

Gallwch rannu llyfr gyda’ch plentyn beth bynnag ei oedran. Dewch draw a sicrhau bod adrodd straeon yn rhan bwysig a hwyliog o ddiwrnod eich plentyn.

Mwynhau Rhigymau a Chaneuon:

Mae canu caneuon a rhigymau yn datblygu sgiliau gwrando, iaith, cof, sgiliau rhif ac yn datblygu cydsymud, rhythm ac ymwybyddiaeth ddiwylliannol. Gorau oll mae’n ddifyr ac am ddim!

Creu Marciau – ‘Dechrau Ysgrifennu’:

Mae mwy i ddysgu ysgrifennu na gwneud marciau! A yw eich plentyn yn gorfforol barod i ysgrifennu? Dewch i weld sut allwch chi ddatblygu cyhyrau eich plentyn i baratoi ar gyfer yr ysgol.

A Language and Play session
“Dere i siarad gyda mi, chwarae gyda mi, canu gyda mi, darllen gyda mi, i fi gael dod i wybod popeth.”

© Dechrau'n Deg Caerdydd - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd